30° CHAMPIONNAT DU JAPON DE DEVELOPPE COUCHE
14/10/18 - Wakayama
Résultats
			OPEN	
				Feminin					Masculin
	- 43 kg
1° Hamada Koharu : 55 kg

- 47 kg
1° Yukako Fukushima : 132,5 kg
Hiroko Arai : 105 kg
Miyabi Kikuchi : 100,5 kg
Tomoko Miyamoto : 95 kg
5° Taro
: 77,5 kg
6° Takizawa Yoshiaki : 70 kg
Okumura Masako : 40 kg
Misuko Kobayashi : 30 kg
	- 52 kg
1° Kaori Shirakawa : 122,5 kg

Azusa Iga : 120 kg
Kotomi Hayakawa : 110 kg
4° Tomoko Akagawa
: 110 kg
Tomoko Ogino : 100 kg
Chihiro Iwaki : 95 kg
7° Fumie Mizuno : 95 kg
Aoi Sawayama : 92,5 kg
Nishikawa Akiko : 87,5 kg
Mika Teramura : 87,5 kg
1° Shibara Akane
: 85 kg
Osawa Yukiko : 78 kg
Shibata Masami : 72,5 kg
Megumi Harada : 70 kg
5° Harumi Fujimi : 65 kg
6° Tanaka Akiko
: 65 kg
	- 57 kg							- 59 kg
Akane Ishibashi : 130 kg 1° Ikuji Kimura : 219 kg
Chiho Ito : 121 kg 2° Toshihiko Noda : 207,5 kg
Tomoko Sakamaki : 115 kg 3° Ryohei Kume : 195 kg
Emiko Miura : 110 kg 4° Motoki Murata : 192,5 kg
Nobuyo Kobayashi : 107,5 kg 5° Yo Tamura : 192,5 kg
Maki Hasegawa : 100 kg 6° Shuhei Yamane : 180 kg
Yuki Kato : 92,5 kg 7° Kazuo Nakata : 180 kg
8° Yuki Nagao : 90 kg 8° Nakano Mamoru : 180 kg
9° Hagigami Hiroe : 90 kg 9° Naoya Ikeda : 175 kg
0° Asahi Koizumi : 88 kg 10°
Yuta Kida : 170 kg
Yukiko Kawada : 85 kg 11° Hiroyuki Ikawata : 152,5 kg
Nagae Yumiko : 80 kg 12° Hiroyuki Izagawa : 152,5 kg
13° Yamada Makoto : 150 kg
14° Koji Yoshino : 145 kg
15° Koichiro Tanaka : 145 kg
16° Tomoyoshi Shiiki : 140 kg
17° Toru Mabuchi : 127,5 kg
18° Hisao Hamayama : 122,5 kg
19° Kameda Tsukasa : 122,5 kg
20° Susumu Iizuka : 115 kg
21° Takashi Kanaya : 115 kg
22° Masato Hashimoto : 115 kg
	- 63 kg							- 66 kg
Mayumi Kitamura : 160 kg Masashi Fukuda : 245 kg
Aya Yamashita : 125 kg 2° Yo ( Satoshi ) Mizuno: 232,5 kg
Koi Akazawa : 100 kg 3° Yoshihiro Sato : 225 kg
Chieko Kudo : 97,5 kg 4° Mitsuo Kameya : 217,5 kg
5° Tsuji Yuki : 95 kg
5° Akinori Amakawa : 205 kg
6° Tsukin Noriko : 87,5 kg 6°
Hisayuki Nakayama : 202,5 kg
Shinohara Shie : 85 kg 7° Masayoshi Tsunoda : 190 kg
Hisako Hayashi : 80 kg 8° Taketora Suzuki : 190 kg
Aya Kurusu : 72,5 kg 9° Takuya Ishikawa : 182,5 kg
Yukiko Yanagisawa : 62,5 kg 10° Hideyuki Yano : 180 kg
11°
Takashi Kashiwazaki : 180 kg
12°
Keiji Sato : 157,5 kg
13° Seiichiro Iwamoto : 155 kg
14° Yuhachi Lee : 152,5 kg
15°
Akihiko Ueno : 152,5 kg
16° Murase Shinpei : 147,5 kg
17° Mori Takashi : 142,5 kg
18° Shibata Atsushi : 140 kg
19° Nakamura Hideaki : 135 kg
20° Kato Moto : 135 kg
21° Magoya Toray : 132,5 kg
22° Takayasu Ishikawa : 132,5 kg
23° Shibuya Michio : 132,5 kg
24° Sekine Takanobu : 127,5 kg
25° Shigeaki Numada : 125 kg
26°
Tsuji Tadakazu : 117,5 kg
27°
Hozen Konno : 50 kg
	- 72 kg							- 74 kg
1° Kumi Mizoguchi : 150 kg 1°
Daiki Kodama : 277,5 kg
Rie Teriya : 135 kg 2° Yosuke Kikuchi : 275 kg
Miyuki Sakurai : 125 kg 3° Norihiro Otani : 230 kg
Ryoko Komon : 105 kg 4° Nobuyuki Hamada : 225 kg
Ikeda Mitsuaki : 90 kgTadashi Mishima : 223 kg
6° Yumiko Nabekura
: 70 kg 6° Hiroyuki Fujita : 215 kg
7° Hiroshi Ishikawa
: 195 kg
Kenji Ogura : 192,5 kg
9° Yano Tokuhiro : 180 kg
10°
Daisuke Takeda : 180 kg
11° Takeharu Takahata : 180 kg
12° Yu Tamoto : 170 kg
13° Shinohara Tsutomu : 165 kg
14° Sasaki Yusuke : 160 kg
15° Hayashi Yasuhiro : 160 kg
16° Atsushi Ichikawa : 155 kg
17° Uchimura Masao : 155 kg
18° Kodai Wada : 150 kg
19°
Tanaka Mitsuaki : 147,5 kg
20° Avase Hirose : 145 kg
21° Fukuda Hiroyuki : 145 kg
22° Kusama Shinji : 145 kg
23° Sato Kazuo : 142,5 kg
24° Ishida : 125 kg
25° Koe Yuko : 125 kg
26° Terui Kivoshi : 100 kg
	- 84 kg							- 83 kg
1° Hitomi Tajima
: 165 kg Goki Omuro : 292,5 kg
2° Emi Tomitake
: 135 kg 2° Yuki Fukushima : 275 kg
3° Chihiro Sawa : 115 kg 3° Michio
Yasue : 255 kg
4° Midori Kato : 80 kg 4° Keigo Miwa
: 252,5 kg
Chinaga Murano : 250 kg
Shigenari Suzuki : 235 kg
7° Takafumi Kibunada : 220 kg
Yoshiaki Matsuoka : 210 kg
9° Nagago Ito : 210 kg
10° Toshihiro Ushijima
: 207,5 kg
11° Ryukai Ishigaki : 205 kg
12° Toshio Matsuoka : 200 kg
13° Iijima Osamu : 195 kg
14° Matsui Akihiko : 190 kg
15° Hideaki Takahashi : 185 kg
16° Naoki Ishimoto : 180 kg
17°
Masaki Ogura : 175 kg
18° Takuya Yamashita : 175 kg
19° Kubo Daikoku : 172,5 kg
20° Yusei Goto : 150 kg
21° Sakai Tomotaka : 150 kg
22° Karuma Hiroshi
: 145 kg
23° Yanagawa Ryukyu : 130 kg
24°
Haruki Imaizumi : 80 kg
	+ 84 kg							- 93 kg
1° Asami Komatsu : 120 kg 1°
Nozomu Yoshikawa : 290 kg
Tomohiro Yanamoto : 257,5 kg
Takayuki Miyamoto : 245 kg
Ryuichi Matsui : 240 kg
Matsunaga Koji : 230 kg
6° Murakami Keizo
: 230 kg
7° Ikemoto Yusuke : 225 kg
Yoicho Kishimoto : 220 kg
9° Fujiwara Eiji : 215 kg
10° Takeshi Kitagawa
: 210 kg
11° Takemura Akihisa : 210 kg
12° Watanabe Wataru : 205 kg
13° Eiichi Meguro : 202,5 kg
14° Naoya Sakuma : 195 kg
15° Hideki Silva : 192,5 kg
16°
Shibuya : 190 kg
17°
Anura Tomohiro : 185 kg
18° Shinohara Masaki : 170 kg
19° Nishino Wataru : 170 kg
20° Joji Umezawa : 165 kg
21° Mori Sota : 160 kg
22° Toma Yasuhisa : 137,5 kg
23° Katsuji Kawabe : 135 kg
									- 105 kg
Masahiko Kassai : 318,5 kg
2° Yasuki Yamashita
: 317,5 kg
3° Yuki Sato : 315 kg
Takeda Yusuke : 270 kg
Takahito Akutsu : 265 kg
6° Goto Godo
: 265 kg
Satoshi Ito : 262,5 kg
8° Shibata Michio
: 240 kg
9° Mitsutoshi Ogawa : 215 kg
10° Yusuke Sugimoto
: 210 kg
11° Well Hirokuza : 200 kg
12° Motohiko Nakayama : 185 kg
13°
Terada Teruo : 172,5 kg
14°
Yoshitaka Nagashima : 120 kg
									- 120 kg
Kohei Wada : 315 kg
2° Toshihiro Sakurai
: 300 kg
Shintaro Inoki : 287,5 kg
Itaru Hashimoto : 285 kg
Tomoyuki Yamamori : 282,5 kg
Shinichi Hara : 282,5 kg
7° Nagoshi Yuki : 250 kg
Toshio Nakamura : 245 kg
9° Kawano Tomono : 245 kg
10°
Okayama Miki : 237,5 kg
11° Mori Masato : 215 kg
12° Takamori Hashimoto : 210 kg
13°
Shiomi Naomi : 195 kg
									+ 120 kg
Daiki Yanagawa : 327,5 kg
Ryuki Fujimoto : 325 kg
Satoshi Kase : 300 kg
4° Kensuke Sudo : 270 kg
5° Yasuto Fukuto : 185 kg
                               Retour à la page d'accueil : accueil