26° CHAMPIONNAT DU JAPON DE DEVELOPPE COUCHE
29/11/14 - Minokamo
Résultats
			OPEN	
				Feminin					Masculin
	- 47 kg
1° Yukako Fukushima : 130 kg
Hiroko Arai : 108 kg
3° Terumi Yogo : 90 kg
Saisuna Sud : 90 kg
5° Mizuki Irifune : 65 kg
	- 52 kg
1° Kaori Shirakawa : 130 kg
Akemi Masuyama : 115 kg
Azusa Iga : 110 kg
4° Mizuno Fumie : 100 kg
Mika Teramura : 97,5 kg
6° Hiromi Kitani
: 92,5 kg
Akane Isoda : 92,5 kg
	- 57 kg							- 59 kg
Tomoko Sakamaki : 115 kg 1° Ikuji Kimura : 217 kg
2° Nodoka Fujiwara : 115 kg 2° Toshihiko Noda : 210 kg
3° Noriko Tsugane
: 82,5 kg 3° Kazuo Nakata : 187,5 kg
4° .... Kobayashi : 70,5 kg 4° Kazuya Iwasaki
: 182,5 kg
Yumiko Ito : 70 kg 5° Nakano Mamoru
: 180 kg
6° Yuta Kida : 175 kg
Takashi Murakami : 175 kg
Naoya Ikeda : 175 kg
9° Oishi Masahiro : 175 kg
	- 63 kg							- 66 kg
Ryoko Koaji : 117,5 kg Keisuke Takahashi : 232,5 kg
2° Yuka Okutani : 100 kg 2° Hisayuki Nakayama : 230 kg
3° Yoko Ihara : 97,5 kg 3°
Masashi Fukuda : 205 kg
Akane Ishibashi : 95 kg 4° Kenji Hironaga : 197,5 kg
Chieko Kudo : 95 kg 5° Akira Mizuno : 195 kg
6° Okada Chi..... : 192,5 kg
7° Takashi Ashizaki : 190 kg
Takuya Ishikawa : 190 kg
	- 72 kg							- 74 kg
1° Kumi Mizogushi : 120 kg 1°
Daiki Kodama : 275 kg
2° Chiyomi Sawa : 118 kg 2°
Yasuki Yamashita : 227,5 kg
3° Nakano Koromo : 105 kg 3°
Motoya Okutani : 225 kg
Tadashi Mishima : 220 kg
5° Nobuyuki Hamada : 220 kg
Kiyoshi Matsuoka : 212,5 kg
7° ..... Takashi : 210 kg
	- 84 kg							- 83 kg
Yuki Fukushima : 285 kg
Naoki Hasegawa : 250 kg
Takahiro Suzuki : 235 kg
Kenji Ogura : 230 kg
5° Matsunaga Koji : 220 kg
	+ 84 kg							- 93 kg
1° Asami Koniatsu : 100 kg 1° Goki Omuro : 277,5 kg
Masahiko Kassai : 275 kg
3° Tadashitana Kubo : 240 kg
Arakawa Takayuki : 232,5 kg
5° Tadashi Ito
: 232,5 kg
									- 105 kg
Kohei Wada : 303,5 kg
2° Tomohiro Ryohon : 270 kg
Takashi Akutsu : 257,5 kg
4° Ryu Noromi Fujimoto : 235 kg
Satoshi Ito : 220 kg
									- 120 kg
1° Shinji Ueda : 330 kg
Shuji Goto : 300 kg
Shinichi Hara : 285 kg
Daiki Yanagawa : 282,5 kg
5° Miki Okayama : 240 kg
									+ 120 kg
Toshihiro Kajii : 275 kg
2° Kazuaki Ezoe : 267,5 kg
3° Higuchi Shigetoshi : 230 kg
4° Yasuhito Fukushima : 220 kg
5° Ujiie Ichiro
: 210 kg
                               Retour à la page d'accueil : accueil