25° CHAMPIONNAT DU JAPON DE DEVELOPPE COUCHE
30/11/13 - Utsunomiya
Résultats
			OPEN	
				Feminin					Masculin
	- 47 kg
1° Yukako Fukushima : 133 kg
Hiroko Arai : 107,5 kg
3° Miwako Takahashi : 97,5 kg
Terumi Yogo : 90 kg
5° Ohira Aki : 70 kg
	- 52 kg
1° Kaori Shirakawa : 132,5 kg
Akemi Masuyama : 105 kg
3° Tomoko Miyamoto
: 100 kg
4° M
ika Teramura : 95 kg
5° Tomoni Takahashi
: 90 kg
	- 57 kg							- 59 kg
1° Megumi Nagahama
: 125 kg 1° Ikuji Kimura : 203,5 kg
Tomoko Sakamaki : 110 kg 2° Masato Takehana : 190 kg
3° Tomoko Akagawa
: 102,5 kg 3° Oishi Masahiro : 172,5 kg
4° Akane Isoda : 100 kg 4°
Suguru Matsuoka : 170 kg
Hiroe Fuchigami : 80 kg 5° Kazuya Iwasaki
: 165 kg
	- 63 kg							- 66 kg
Mayumi Kitamura : 152,5 kg Hisayuki Nakayama : 235 kg
Ryoko Koaji : 122,5 kg 2° Kenji Hironaga : 185 kg
Yuka Okutani : 87,5 kg 3° Tanaka Katsuyuki : 180 kg
Chieko Kudo : 85 kg 4° Motoki Nishio : 162,5 kg
Kazumi Hayashi : 82,5 kg 5° Yojiro Ito : 152,5 kg
	- 72 kg							- 74 kg
Chiyomi Sawa : 112,5 kg 1° Daiki Kodama : 285 kg
2° Koromo Nakano : 112,5 kg 2°
Koichi Furukawa : 225 kg
Tadashi Mishima : 215 kg
Nobuhiro Sato : 207,5 kg
5° Mitsuhiro Ide
: 205 kg
	- 84 kg							- 83 kg
Yuki Fukushima : 270 kg
Satoshi Nakayama : 250 kg
Atsuo Kozuki : 242,5 kg
Motoya Okutani : 240 kg
5° Omura Tsuyoshi : 212,5 kg
	+ 84 kg							- 93 kg
1° Asami Komatsu : 105 kg 1° Nozomu Yoshikawa : 290 kg
Yasuki Yamashita : 280 kg
3° Katsuya Hayashi : 270 kg
Masahiko Kassai : 270 kg
5° Tadashi Ito
: 247,5 kg
									- 105 kg
Kohei Wada : 282,5 kg
2° Yuki Sato : 280 kg
3° Michio Shibata
: 270 kg
4° Tomoyuki Yamasaki : 265 kg
Tanaka Tetsuya : 230 kg
									- 120 kg
Shuji Goto : 290 kg
Miki Okayama : 240 kg
Naoki Tsuji Vu : 235 kg
									+ 120 kg
Daisuke Midote : 300 kg
                               Retour à la page d'accueil : accueil