17° CHAMPIONNAT DU JAPON DE DEVELOPPE COUCHE
17/09/05 -
Résultats
			OPEN	
				Feminin					Masculin
						- 44  kg
1° Akemi Maeda : 85 kg
2° Chihiro Iwaki : 80 kg
3° Yuki Sakaai : 60 kg
- 48 kg
1° Yukako Fukushima : 127,5 kg
2° Rika Miura : 90 kg
3° Michiko Kamiya : 85 kg
4° Mazako Takizawa : 77,5 kg
5° Akiko Tanaka : 70 kg
						- 52  kg
1° Kaori Shirakawa : 120 kg 1° Naoya Ikeda : 170 kg
2° Hisako Yoshida : 90 kg 2° Kazuya Yanagida : 160 kg
3° Kou Kana Nakasoto : 72,5 kg 3° Akihisa Kurihara : 140 kg
4° Yasuko Yoshida : 65 kg 4° Haruhisa Fukano : 125 kg
5° Takeshi Hashimoto : 120 kg
						- 56  kg
1° Asami Fujimoto : 102,5 kg 1° Tomoyuki Kondo : 175 kg
2° Tomoni Toyota : 102,5 kg 2° Hisayuki Nakayama : 167,5 kg
3° Chiharu Sakai : 100 kg 3° Toru Shiraishi : 137,5 kg
4° Hisami Moritsuka : 95 kg 4° Hiroshi Kita : 120 kg
5° Yumiko Saisho : 90 kg
						- 60  kg
1° Tiyomi Sawa : 107,5 kg 1° Hiroyuki Isagawa : 195 kg
2° Chiho Aoki : 107,5 kg 2° Yoshihiro Sato : 177,5 kg
3° Yukie Kato : 97,5 kg 3° Toru Sugihara : 175 kg
4° Kazumi Hayashi : 75 kg 4° Masahiro Ooishi : 170 kg
5° Ikuji Kimura : 165 kg
						- 67,5 kg
1° Mayumi Kitamura : 137,5 kg 1° Kenichiro Matsumoto : 220 kg
2° Yoshiko Komi : 135 kg 2° Koji Higashiaaka : 210 kg
3° Takashi Hazeyama : 210 kg
4° Masanori Moroe : 210 kg
5° Yoshihiro Anan : 202,5 kg
						- 75  kg
1° Kimiko Oba : 145 kg 1° Daiki Kodama : 277,5 kg
2° Mamoru Miata : 110 kg 2° Keisuke Takahashi : 245 kg
3° Sadahiro Ito : 217,5 kg
4° Kazuyoshi Morioka : 187,5 kg
5° Yatate Koyo : 150 kg
						- 82,5 kg
1° Yuji Watanabe : 257,5 kg
2° Toru Miyake : 220 kg
3° Daiwa Takamura : 220 kg
4° Naoki Ishimoto : 212,5 kg
5° Hamada : 200 kg
						- 90  kg
1° Yoichi Kishimoto : 260 kg
2° Takanori Hamazaki : 245 kg
3° Yasuhiro Hukuda : 222,5 kg
4° Nobuaki Okamura : 212,5 kg
5° Akira Shigeru Idani : 205 kg
		 							- 100	kg
1° Satoshi Ito : 255 kg
2° Masaki Nanjo : 245 kg
3° Yukio Seki : 245 kg
4° Kouiti Nakatani : 222,5 kg
5° Masanobu Yuasa : 220 kg
						- 110  kg
1° Shinichi Hara : 265 kg
2° Shuhei : 212,5 kg
3° Koji Fukumi : 210 kg
4° Susumu Yoshida : 200 kg
5° Yoshikazu Kondo : 200 kg
						- 125  kg
1° Ya Nakatomi : 280 kg
2° Tetsuya Tanaka : 240 kg
3° Toshihiro Kajii : 220 kg
4° Yasunori Nakajima : 215 kg
						+ 125  kg
1° Daisuke Midote : 340 kg
2° Yasuto Fukushima : 240 kg
                               Retour à la page d'accueil : accueil