7 FESPIC GAMES HANDISPORT BENCHPRESS 1998
15/01/99 - Bangkok ( COREE )
Resultats
		Feminin							Masculin
		- 40 kg
1 Jianxin Bian		: 97,5 kg
2 Chen-Yen Huang	: 57,5 kg
3 Yim-Hung Lam		: 50  kg

		- 44 kg
1 Zia Zhang		: 87,5 kg
2 Li-Hua Lu		: 75  kg
3 Manoon Kherdngern	: 60  kg
						- 48 kg
1 Zhenling Huo		: 77,5 kg				1 Jung-Yong Kwak	: 160  kg
2 Yin-Hui Chen		: 62,5 kg				2 Thongsa Marasri	: 130  kg
3 Amporn Srila		: 57,5 kg				3 Chia-Tung Chang	: 115  kg

						- 52 kg
1 Somknoun Anon	: 77,5 kg 				1 Jian Wang		: 165  kg
 								2 Sang-Jin Yoon 	: 165  kg
								3 Peixian Huang	: 155  kg

						- 56 kg
1 Taoying Fu		: 97,5 kg				1 Keum-Jong Jung	: 192,5 kg
2 Vicky Machen		: 57,5 kg				2 Kon-Fatt Cheok	: 140  kg
								3 Mana Boonrak		: 127,5 kg
						- 60 kg
1 Jue Zuo		: 92,5 kg 				1 Zhaohuo Yang		: 175  kg
2 Ya-Hsuan Lin		: 65  kg				2 Haichun Chen		: 145  kg
								3 Yung-Sung Wu		: 135  kg
						- 67,5 kg
1 Mingxia Zhu		: 92,5 kg				1 Maniappar Perumal	: 172,5 kg
2 Adeline Dumapong	: 75  kg				2 Duk-Hwan Bong	: 170  kg
2 King-Kiew Law	: 70  kg				3 Jian-Chao Zhou	: 167,5 kg
						- 75 kg
1 Ruifang Li		: 112,5 kg				1 Haidong Zhang	: 225  kg
2 Tzu-Hui Lin		: 100  kg				2 Chen-Lung Yang	: 140  kg
3 Netsuda Panna	: 50  kg				3 Harsono Pal		: 125  kg
						- 82,5 kg
1 Ping Cao		: 117,5 kg				1 Jong-Chul Park	: 215  kg
								2 Naveed-Ahmad Butt	: 185  kg
								3 Anatoli Kolodyuk	: 145  kg
									- 90 kg
								1 Jiahua Zhou		: 192,5 kg
								2 Young-Hoon Kim	: 155  kg
								3 Myung-Ho Lee		: 110  kg
									- 100 kg
								1 Yadong Wu		: 200  kg
								2 Vijay-B Munishwar	: 157,5 kg
								3 Opas Jaithon		: 125  kg
									+ 100 kg
								1 Zhiqiang Luo		: 220  kg
								2 Sosefo Sionepoe	: 182,5 kg
								3 Yaduendra Vashishta	: 175  kg
Retour la page d'accueil : accueil