3° CHAMPIONNAT D'ASIE DE DEVELOPPE COUCHE
20-25/10/09 - Kuala Lumpur ( Malaisie )
Résultats Open
			Feminin							Masculin
						- 40 kg
1° Thi Hong Nguyen 		: 80  kg 
2° Ibtisam Alsabea 		: 67,5 kg 
3° Yim Hung Lam 		: 57,5 kg 
4° Bharati Somkuwar 		: 52,5 kg 
5° Roshani Rinke 		: 47,5 kg
						- 44 kg
1° Latika Mane	 		: 50  kg
						- 48 kg
1° Hong Tuyet Loan Chau 	: 100  kg 			1° Omar Qarada	 		: 167,5 kg 
2° Jeong Hee Shin 		: 60	kg			2° Van Cong Le		 	: 167,5 kg
 					 			3° Mustafa Radhi	 	: 147,5 kg 
 								4° Farman Basha		 	: 145  kg 
 								5° Vision Jasni		 	: 112,5 kg
 					 			6° Ahmed Najah		 	: 110  kg 
 								7° Uones Al Sadek	 	: 100  kg 
 								8° Sabri Muhanna Aldarai 	: 82,5 kg
						- 52 kg
1° Thi Nga Dinh 		: 95  kg 			1° Juboori Hussein	 	: 160  kg 
2° Fatema Alhasan 		: 87,5 kg	 		2° Kon Fatt Cheok	 	: 125  kg
3° Fatama Aliawi 		: 85  kg	 		3° Jacinto Herianto De Jesus P. : 115  kg 
4° Gulbanu Abdykhalykova	: 55  kg			4° Justin Jenang	 	: 115  kg
						- 56 kg
1° Dhikra Saleem		: 87,5 kg 			1° Rasool Mohsin	 	: 177,5 kg 
2° Hyun Hee Choi 		: 75  kg			2° Ahmad Dukhan		 	: 145  kg
3° Liliana Silva Mesquita	: 60  kg	 		3° Chia Chern Koh	 	: 135  kg 
4° Keum Hee Kim	 		: 60  kg			4° Vikrameingh Adhikari 	: 135  kg 
 								5° Yuji Okada		 	: 105  kg
						- 60 kg
1° Elias Natali 		: 82,5 kg 			1° Faisal Hammash	 	: 167,5 kg 
2° Hyeong Hui	 		: 67,5 kg	 		2° Mohammed Mohammed  	: 162,5 kg
 					 			3° Hasan Al-Faili	 	: 135  kg 
 								4° Jagath Prasanna Fernando 	: 95  kg
								5° Aibek Abzhan 		: 95  kg
						- 67,5 kg
1° Lee Chan Siow 		: 97,5 kg 			1° Rajinder Singh Rahelu 	: 185  kg 
2° Fatimah Wagimin	 	: 85  kg			2° Fadi Ahmad		 	: 172,5 kg 
3° Surita Saad		 	: 70  kg			3° Mariappan Perumal	 	: 170  kg 
 								4° Ruslan Dolobayev	 	: 140  kg
								5° Abdelkareem Khattab 	: 125  kg
 					 			6° Ruwan Janaka Prasanna Hewage : 100  kg
						- 75 kg
1° Rasha Alshikh	 	: 100  kg 			1° Mutaz Aljuneidi	 	: 215  kg 
2° Lyazat Salimzhanova	 	: 87,5 kg	 		HM Nikolaos Gkoudanis  	: 192,5 kg
3° Tharwh Alhaja	 	: 85  kg	 		2° Jong Keun Kim	 	: 177,5 kg 
								HM Patrique Dankers	  	: 150  kg
								3° Nurul Azhar Nordin	 	: 150  kg
 					 			4° Paul Tesoriero 	 	: 122,5 kg 
 								5° Indika Janaka J. Udahawatte	: 120  kg 
 								6° Vladimir Cherepanov	 	: 115  kg			
						- 82,5 kg
1° Sharifah Raudzah Syed Akil 	: 107,5 kg 			1° Thaer Al-Ali		 	: 210  kg 
2° Huda Ali		 	: 107,5 kg	 		2° Sachin Chaudhary	  	: 185  kg 
3° Shaikha Alsuwaidi	 	: 60  kg			3° Jabbar Jaber		 	: 180  kg 
 								4° Bhushan Kasekar	 	: 170  kg
 					 			HM Vasileios Terzitanos  	: 150  kg 
 								5° Rashed Hassan Ahmed	 	: 125  kg		
		+ 82,5 kg						     - 90 kg
1° Melaica Tuinfort	 	: 100  kg 			HM Pavlos Mamalos	 	: 225  kg 	
2° Fatmah Rashed Alkaabi 	: 90  kg 			1° Mohamed Khamis Khalaf 	: 220  kg
3° Hyun Jung Lee		: 85  kg	 		2° Mohd Shamil Saad	 	: 160  kg
 					 			HM Aschwin Kraal	   	: 155  kg 
								3° Yee Khie Jong	 	: 137,5 kg	
						- 100 kg
								HM Dimitrios Anatolitis 	: 215  kg 
								1° Haidarah Alkawanleh	    	: 190  kg
								2° Katsuhito Nakatsuji	 	: 185  kg 
								3° Cameron Whittington   	: 172,5 kg
								4° Sung Yun Jung	 	: 167,5 kg
 					 			5° David Williams 	 	: 157,5 kg 
 								6° Chai Soon Chang		: 145  kg 
 								7° Arnest Reginold Veniton	: 130  kg 
 								8° Abdulla Ahmed Khadeirat	: 130  kg 
 							    9° Bassam Ali Naqbi	 	: 120  kg
						+ 100 kg
								1° Faris Al-Ajeeli	 	: 230  kg 
								2° Hamdo Sallat		    	: 202,5 kg
								3° Ahmed Khamis Albaloushi	: 195  kg 
								4° Keun Bae Chung	   	: 192,5 kg
								HM Cees Ootjers		 	: 170  kg
 					 			5° Walid Abdulrahman Raeialboom : 170  kg 
 								HM Panagiotis Dimas		: 170  kg 
 								6° Virender Singh		: 165  kg 
 								HM Anastasios Baos	 	: 155  kg

 Retour à la page d'accueil : accueil